Våre tjenester

“Ledelsen bedømmes ikke for krisen, men for hvordan den håndteres.”

Med grunnleggende innsikt i risiokoanalyser, konsekvensvurdering, beredskapsplaner, kriseledelse og mediahåndtering er forutsetningene mye større for å takle en hendelse på best mulig måte.

Optimal Sikkerhet hjelper din virksomhet til å alltid være beredt!

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

ROS-analyse er grunnlaget for vurdering av skadeforebygging og beredskapsbehov. Det er en bred kartlegging av ulike skadeforebyggende og skadereduserende tiltak.

I samarbeid med virksomheten gjennomfører vi risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for å avdekke mulighet for alvorlige ulykkeshendelser i virksomheten. Vi analyserer utløsende årsaker for å finne nødvendige skadeforebyggende tiltak, og om nødvendig iverksette skadereduserende tiltak. Det utarbeides også Definerte Fare og Ulykkessituasjoner (DFU) for behandling av rest-risiko.

Vi gir en innføring i metodikken, både teoretisk og i praksis. Vi utfører også sikker jobbanalyse for bedriften.

Beredskap

Alle bedrifter skal ha planer for egenberedskap. Det gjør bedriften i stand til å møte uønskede hendelser og kritiske situasjoner på best mulig måte.

Beredskap innebærer tiltak som skal iverksettes under ledelse av beredskapsorganisasjonen dersom en uønska hendelse oppstår. I løpet av minutter skal ledelsen og medarbeiderne gjøre det riktige for å sikre liv, helse, miljø, verdier, omdømme og overlevelsesevne.

Beredskapsanalyser

 • Kartlegging av bedriftens grunnleggende behov for beredskap.
 • Kartlegging av skadereduserende tiltak og innføring i metodikken.
 • Dimensjonering av beredskapsorganisasjonen
 • Utarbeiding av beredskapsplanverk.
 • Innebærer både teori og praksis.

Beredskapsorganisasjonen

 • Teoretisk og praktisk opplæring av ansatte og ledelse.
 • Etablering av beredskapsrom.
 • Innføring i krisehåndtering, stabsrutiner, kriseinformasjon, mediehåndtering og øvelser.

Beredskapsøvelser

 • Opplæring i å planlegge og gjennomføre egne beredskapsøvelser (teori + egentrening)
 • Hvorfor øve?
 • Mål for øvelsen.
 • Ulike typer øvelser/trening.
 • Evaluering/avdekking.
 • Gjennomføring av korrigerende tiltak.

Proaktiv ledelse

Lederen har forberedt seg og organisasjonen sin på at ulykker kan oppstå.

Proaktiv beredskapsledelse innebærer å identifisere tiltak som kan styre utviklingen i ønsket retning og iverksette tiltak før omstendighetene tvinger en til å gjøre det. Det handler om å være i forkant av det som skjer.

En proaktiv kriseledelse jobber for å minimere omstendighetenes påvirkning av situasjonen og selv styre den.

Next of kin / pårørendehåndtering

Den viktigste kapitalen en bedrift har, er de ansatte. En trygg og ansvarsfull håndtering av pårørende kan være avgjørende for ettervirkningene av en hendelse.

• Hvordan kan du sikre at virksomheten din ivaretar pårørende på en skikkelig og profesjonell måte ved en krise?
• Hvilke tjenester skal tilbys over telefon til pårørende?
• Hvilken pårørendetjeneste skal tilbys i virksomhetens lokaler eller andre egnede lokaler?
• Utarbeidelse av retningslinjer

Øvrige tjenester

Øvelser

Tabletop og papirøvelser for ledelse. Praktiske øvelser for byggeplass og fabrikk/industrivern.

Strategisk kriseledelse

Opplæring av ledelsen i bedriften slik at man er bedre rustet til å håndtere en hendelse over lengre tid. Strategisk beslutningsprosesser og hva som påvirker disse.

Strategisk krisekommunikasjon

En krise kan gi virksomheten stor plass i mediebildet. Selv om omstendighetene kan være både dramatiske og tragiske, kan det man uttaler som leder bidra til å styrke eller svekke omdømmet til bedriften.

Mediahåndtering

Utarbeidelse av mediahåndteringsplan. Hvordan forholde seg til ulike typer medier. Planlegging av pressekonferanse. Jevnlig oppdatert tydelig info.

Folder - best praksis

Resultat av øvelser kan lages til internt infomateriell som kan benyttes jevnlig på HMS-møter.

Informasjonssikkerhet

Informasjonsplan. Graderte opplysninger internt. Databruk i bedriften. Bruk av sosiale media. Taushetsplikten. Personopplysninger, strategier, adgangskoder, sensitiv info, sikkerhetsrisiko, avlytting, datalagring, reparasjon/service.

Industrivern

Sikre at virsomheter har et robust industrivern som forsvarlig og effektivt er i stand til å begrense de konsekvenser uønskede hendelser kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier og å bidra til rask normalisering.

Juridisk bistand

via samarbeidspartner. Arbeidskriminalitet, arbeidsulykker/død.